NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY:
Kontakty
Notářská kancelář JUDr. Petra Skopala
nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov
733 535 884
573 395 460
573 395 461
Dat. schránka: ID: n6pcbpr
Otevírací doba
Holešov:
PO: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
ÚT: 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
ST: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
ČT: 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30
PÁ: 8:00 – 14:00
Kroměříž:
ST: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
PÁ: 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
Praha:
ÚT: 10:00 – 15:00
Notářská činnost

Nejdůležitější pravomoc notáře je sepisovat notářské zápisy jako veřejné listiny. Máme dva základní tipy notářských zápisů.

Notářské zápisy o právních úkonech

Smlouva ve formě notářského zápisu je stále písemná smlouva, kde však krom smluvních stran vystupuje notář jako veřejná autorita a potvrzuje, že smlouva je v souladu s právními předpisy a je pro jednotlivé smluvní strany vyvážená.

Ve formě notářského zápisu můžete sepsat většinu smluv, či jednostranných právních úkonů. Nezapomeňte však, že pro některé tipy smluv je forma notářského zápisu povinná a pokud byste tyto smlouvy sepsaly bez  asistence notáře, je tato smlouva neplatná. Jsou případy, kdy lze notářský zápis doporučit, byť není povinný ze zákona, jedná se zejména o závět, vydědění, úpravy soužití (výpůjčky nájmy, aj.) s osobou na kterou je vedena exekuce.

Smlouva ve formě notářského zápisu je povinná:

 • při modifikaci společného jmění manželů
 • založení s.r.o., a.s., evropské společnosti
 • dohodě o přímé vykonatelnosti závazků
 • právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát
 • zástavní smlouva na věci movité a nemovitosti nezapisovaní do katastru nemovitostí
 • listina o ustanovení správce dědictví
 • ostatní případy, kdy tak předepisují právní předpisy.

Notářské zápisy – osvědčení právně významných skutečností

Notář jako osoba nadaná veřejnou vírou osvědčuje různé procesy, skutkově děje, prohlášení a stav věcí, a tomto sepisuje notářské zápisy. Notář může osvědčit rozličné děje, vždy je však důležité, aby osvědčovaný proces byl právně významný.

Nejčastější tipy osvědčení:

 • osvědčení o tom, že někdo něco prohlásil
 • osvědčení o průběhu jednání orgánů právnických osob, zejména o průběhu valných hromad
 • osvědčení o stavu věci
 • osvědčení o losování

Notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Jedná se o speciální notářský zápis podle § 80a notářského řádu. Notářský řád na tyto notářské zápisy klade vyšší formální nároky. Notář sepíše tento zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů. V praxi se jedná zejména o notářské zápisy o rozhodnutí valných hromad společností s ručením omezeným a akciových společností.

Notářský zápis je možné sepsat mimo jiné o těchto rozhodnutích:

 • odvolání a jmenování jednatele, člena představenstva, či dozorčí rady
 • o zvýšení, či snížení základního kapitálu
 • o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zejména změna názvu společnosti, změna sídla, či změna předmětu podnikání
 • o rozdělení obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o schválení převodu obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o zrušení společnosti s likvidací
 • o schválení fúze, rozdělení, či jiných druhů přeměn
 • o schválení ovládací smlouvy
zpět
 

Omlouváme se, ale z důvodu rekonstrukce
máme od 5.8 - 14.8. 2015 zavřeno.

X